Help

Privacy

Waternet hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze verklaring informeert u over het privacybeleid van Waternet en de doeleinden waarvoor Waternet persoonsgegevens verwerkt. 

Bij de verwerking van persoonsgegevens voldoet Waternet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die via de websites smartphone-applicaties van Waternet ter beschikking komen.

Gebruik gegevens

Waternet voert drinkwater- en rioleringstaken uit namens de gemeente Amsterdam, de waterschapstaken worden verricht namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de verschillende administraties voor de verschillende taken is niet toegestaan. De gegevens die betrekking hebben op uw overeenkomst tot waterlevering hoeven daarom bijvoorbeeld niet overeen te komen met de gegevens die wij van u gebruiken als belastingplichtige.

Waternet kan uw persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, geboortedatum, adres- en verbruiksgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en betalingsgegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van drinkwater-, riolerings- en waterschapstaken. Voor het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

Waternet kan derde partijen inschakelen bij bepaalde diensten. Voorzover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Waternet de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Daarnaast gebruikt Waternet deze gegevens om zijn dienstverlening aan u zo goed en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. In dit verband kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan een onderzoeksbureau voor klanttevredenheidsonderzoek. Indien u dit niet wilt kunt u dit melden via de contactpagina op de website van Waternet.

Waternet kan uw contactgegevens gebruiken om elektronische berichten (onder andere via sms) te sturen met informatie van Waternet die betrekking heeft op uw overeenkomst tot waterlevering, mogelijke calamiteiten of verstoringen in de drinkwaterlevering. Indien u dit niet wilt kunt u dit melden via de contactpagina op de website van Waternet.

WATERNET  levert verder op uw verzoek diensten die van toegevoegde waarde voor u kunnen zijn (zoals de VaarwaterApp)  waarbij wij uw locatiegegevens gebruiken, zoals het zichtbaar maken van uw boot op de kaart in de VaarwaterApp. Indien u dit niet wilt kunt u dit in de melden door dit in de VaarwaterApp te melden.

Website bezoek en cookies

Waternet gebruikt op zijn websites cookies. Cookies zijn hele kleine bestanden die bij een bezoek aan onze website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij het aanbieden van onze dienstverlening gebruiken we twee soorten cookies. Technisch noodzakelijke cookies zijn voor de werking van de site noodzakelijke bestanden die het bijvoorbeeld mogelijk maken dat u in kunt loggen in onze Mijn Omgeving.
Daarnaast gebruiken we ook analytische cookies. Dat zijn cookies waarmee we bijvoorbeeld tellen hoeveel bezoekers onze site hebben bezocht. We gebruiken die gegevens altijd geanonimiseerd en alleen om onze websites en dienstverlening verder te kunnen verbeteren. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Let op: bij het weigeren van technisch noodzakelijke cookies kunt u geen gebruik maken van alle mogelijkheden van deze website.

Beveiliging - en beheersmaatregelen

Waternet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Heeft u daarover, over cookies of onze privacyverklaring nog vragen? Neem dan contact met ons op via de contactpagina op de website van Waternet.

WATERNET bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Waternet kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook deze verklaring van tijd tot tijd door te nemen, zodat u weet op welke wijze Waternet uw gegevens verwerkt en beschermt.

Inzage, correctie en verzet

U heeft recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens die Waternet van u verwerkt. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U kunt hiervoor de contactpagina op de website van Waternet gebruiken. Waternetkan u maximaal Eur 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.

U heeft  verder het recht om uw eigen persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuistheden bevatten. U kunt hiervoor de contactpagina op de website van Waternet gebruiken. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat Waternet uw gegevens gebruikt voor andere doeleinden,  dan kunt u dit melden via de contactpagina op de website van Waternet. U ontvangt binnen 4 weken na uw bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

Waternet en andere websites

Op de website van Waternet kunt u een aantal links naar andere websites vinden. Waternet draagt geen verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking door derden van uw gegevens, die u via deze andere websites verstrekt. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.